Tootegrupid

Kliendikaart

Koduekstra kliendikaart - palju häid pakkumisi iga kuu!

  • Iga kuu on meie kauplustes erinevad sooduspakkumised ainult kliendikaardi omanikele.
  • Sinu sünnipäeval ning sellele eelneval ja järgneval viiel päeval on Sulle kõik kaubad 10% soodsamad. 

 

Ostes vähemalt 10€ eest saad kliendikaardi tasuta. Kliendikaardi tavahind on 2€.

Kliendikaardi kasutustingimused

1. Üldist

1.1. Koduekstra OÜ poolt välja antav kliendikaart (edaspidi Kaart) on magnetkaart, mille kasutamisel rakenduvad Koduekstra OÜ poolt kehtestatud soodustused, loosimised või muud hüved.

1.2. Koduekstra kliendikaart on Koduekstra OÜ omand.
2. Isikuandmed ja nende kasutamine

2.1. Kaardi taotleja (edaspidi Isik) annab kliendikaardiavaldust allkirjastades selge ja teadliku nõusoleku Koduekstra OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks.

2.2. Isikuandmete vastutav töötleja on Koduekstra OÜ, registrikood 10328204, Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn.

2.3. Kaardi taotlemisel esitatud isikuandmed, samuti Kaardi kasutaja poolt Kaardiga sooritatud ostude andmed on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse nõuetele käesolevates tingimustes näidatud andmete kogumiseks, analüüsimiseks, toodete ja teenuste pakkumiste tegemiseks, küsitluste korraldamiseks ja Kaardiga oste sooritanute vahel loosimiste läbiviimiseks.

2.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad: kaardi taotleja eesnimi (eesnimed), perekonnanimi, aadress, postiindeks, telefoninumber, elektronposti aadress, sünniaeg, sugu, soov saada SMS teel ja/või esitatud e-postiaadressi aadressile Koduekstra OÜ-ga seonuvat infot ja pakkumisi, andmed Kaardiga sooritatud ostude ja nendes sisalduvate kaupade ja teenuste kohta ning kasutatud makseviis.

2.5. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.

2.6. Koduekstra OÜ kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

2.7. Koduekstra OÜ jätab endale õiguse edastada isikuandmeid juhul, kui see edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks või isikule, kellel on selleks seaduslik või lepinguga antud õigus.

2.8. Isikul on õigus kontrollida ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

2.9. Isik kohustub teavitama koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul Koduekstra OÜ-d e-posti aadressil koduekstra@koduekstra.ee oma kliendikaardiavaldusel esitatud andmete muutumisest.
3. Kaardi taotlemine ja väljastamine

3.1. Kaardi taotlemiseks saab avalduse esitada Koduekstra kauplustes.

3.2. Kaarti võib taotleda Isik, kes on vähemalt 7 aastane. Kui Kaardiga pakutavate hüvede saamise eelduseks on seaduse või hea tavaga seatud vanusepiirang, siis kehtivad hüved vaid seda vanusepiirangut ületavatele Isikutele või teovõime puudumisel Isiku seaduslikule esindajale.

3.3. Kaardi taotlemiseks tuleb esitada nõuetekohaselt täidetud kliendikaardiavaldus. Avaldusele tuleb märkida vähemalt Isiku ees- ja perekonnanimi, postiaadress, kontakttelefon või e-posti aadress, avalduse esitamise kuupäev ja kinnitada avaldus ning esitatud andmete õigsus allkirjaga. Juhul, kui Isik soovib saada teavet Koduekstra OÜ-ga seonduva info ja pakkumiste kohta, avaldab ta taotluses vastava soovi, andes sellega oma nõusoleku pakkumiste saamiseks. Koduekstra OÜ-l õigus kaarti Isikule mitte väljastada, kui eeltoodud kohustuslikud väljad on täitmata, esitatud on valeandmed või Isikule on varasemalt väljastatud Koduekstra kliendikaart. Taotluse kontrollimiseks võib teenindaja nõuda Isikult isikut tõendava dokumendi esitamist. Taotluse rahuldamisel sisestab teenindaja avalduses esitatud andmed infosüsteemi ning väljastab peale kaardi maksumuse tasumist Isikule Kaardi.
4. Kaardi kasutamine

4.1. Kaardiga saadavate soodustuste info on avaldatud internetiaadressil www.koduekstra.ee

4.2. Kaart on antud personaalseks kasutamiseks ning seda on keelatud anda kasutamiseks teisele isikule.

4.3. Isik peab soodustuste saamiseks või loosimistes osalemiseks esitama Kaardi kassas enne ostu sooritamist. Hilisem Kaardi esitamine soodustust ei anna ja loosimises osalemisõigust ei taga.

4.4. Isikusamasuse kontrollimiseks on teenindajal õigus paluda Kaardi esitajalt isikut tõendava dokumendi esitamist. Kui ilmneb, et kaart on antud kasutamiseks teisele isikule, on teenindajal õigus kaart selle esitajalt ära võtta ja kehtivaid Kaardisoodustusi mitte anda.

4.5. Isikule välja antud Kaarti asendab Koduekstra OÜ kauplustes tehingut sooritades isikut tõendava dokumendi esitamine.

4.6. Koduekstra OÜ-l on õigus sõlmida koostöölepinguid kolmandate osapooltega Kaardiga täiendavate soodustuste andmiseks. Isik peab soodustuse saamiseks esitama Kaardi kolmanda osapoole juures enne ostu või teenuse saamist. Kolmandate osapoolte juures Kaardiga registreeritud ostud ei osale Koduekstra poolt korraldatavates loosimistes.

4.7. Kaardi kaotamisest või vargusest on Isik kohustatud koheselt teatama Koduekstra OÜ mistahes kauplusele või ettevõtte üldnumbril. Juhul, kui Isik ei ole teavitanud Koduekstra OÜ-d oma kaardi kadumisest või vargusest, siis kolmandate isikute poolt kasutatud Kaarditehingutelt saadavad hüved ei kuulu Kaardi õigele kasutajale üleandmisele või hüvitamisele. Koduekstra OÜ ei vastuta Isiku ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekitamise eest kolmandate isikute poolt.

4.8. Kaotatud, varastatud või rikutud kaardi asendamiseks duplikaadiga tuleb tasuda hinnakirjajärgne kaardi duplikaadi maksumus. Pärast duplikaadi väljastamist ei ole võimalik enam vana kaarti uuesti aktiveerida.
5. Kaardist loobumine

5.1. Kaardi kasutamisest loobumiseks esitab Isik Koduekstra OÜ kauplusesse kirjaliku avalduse. Vastava avalduse esitamisel ning kaardi tagastamisel blokeeritakse Kaart.
6. Muud tingimused

6.1. Koduekstra OÜ kliendikaardi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti ka muu informatsioon seoses Kaardiga on nähtav internetiaadressil www.koduekstra.ee. Paberkandjal oleva teksti ja internetiaadressil näha oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv internetiaadressil nähtav tekst.

6.2. Koduekstra OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta kliendikaarditingimusi, teavitades sellest Isikut tema poolt antud e-postiaadressil, internetiaadressil www.koduekstra.ee ning Koduekstra OÜ kauplustes, teatades sellest kaks nädalat ette. Kui Isik ei avalda kaarditaotlust esitades oma e-postiaadressi, siis sellega ta nõustub, et Kaardi tingimused on talle kättesaadavad internetiaadressil www.koduekstra.ee. Kui Isik ei soovi jätkata Kaardi kasutamist muudetud tingimuste kohaselt, on tal õigus esitada avaldus kaardist loobumiseks ning tagastada Kaart Koduekstra kauplusesse kaardi sulgemiseks.

Koduekstra kliendikaardi tingimused trükiversioonina (avamiseks on vajalik arvutis pdf failivormingu vaatamisprogrammi olemasolu).

Koduekstra kliendikaardi tingimused .pdf failina